Berichten

De brief aan mijn grootvader

00357_KVan Aalst en Japan

Op 18 juli 1932 stuurde G. Haasakker uit Aalst een brief aan mijn grootvader C.J. Klop, destijds wonende te Eindhoven.

Met grote verbazing heb ik de brief gelezen en bij elke bladzijde riep de brief meer en meer vragen op. Niet vreemd als in een brief uit 1932 Wilhelmina, de Mikadoi van Japan, de Heilige Geest, het Britsche Luipaard, Maria en de Nederlandsche Leeuw langs komt.

De tekst van de brief

De brief bestaat uit vier bladzijden. Het is niet helemaal duidelijk wat de volgorde is van de bladzijden. De eerste bladzijde begint met de aanhef en op de achterzijde hiervan eindigt de schrijver met zijn naam waaronder een PS staat. Hij lijkt erop dat de volgende bladzijden een lang PS is. Toch is het mogelijk dat de volgorde van de bladzijden 2, 3 en 4 anders is dan hieronder staat. De bladzijden zijn op het origineel helaas niet genummerd.

Een poging tot uitleg

Dankzij de hulp van Jan van Loopik weet ik inmiddels al iets meer over de achtergrond van de brief en de personen die in de brief genoemd worden.

Rond 1932 waren in de Bommelerwaard veel mensen zeer orthodox christelijk. Ook in Aalst waren zgn. ‘Gezelschappen’, groepjes personen die thuis in een klein verband kerkdiensten en bijbellezingen hielden.
Zij voelden zich niet meer thuis in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken. De meesten van deze mensen zijn later in de Gereformeerde Gemeenten terecht gekomen.

P.J. van Os was ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Aalst van 1922 tot 1936.
In het boekje ‘Herdenk die Wonderdaan’ van Arie Vervoorn en uitgegeven in 1999 door de Gereformeerde Gemeenten Aalst, Brakel en Poederoijen staat: “Van oudere leden van de gemeente vernamen wij dat voordat de Gereformeerde Gemeente van Aalst geïnstitueerd was vergaderd werd in de woning van P.J. van Os aan de Maasdijk waar een preek werd gelezen”.

H. Bauman is Hendrik Bauman , overleden op 29 oktober 1932 op 73 jarige leeftijd. Hij was ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Aalst van 1922 tot 1932.

De ’twee Schalken uit Zuilichem’ zijn waarschijnlijk Johannes Schalk en Govert Schalk. Johannes Schalk is overleden op 3 juli 1957 op 89 jarige leeftijd. Hij was diaken in de Gereformeerde Gemeente van Aalst van 1928 tot 1938. Govert Schalk was ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Aalst van 1930 tot 1958.

De Gereformeerde Gemeente van Aalst is in 1922 opgericht en het eerste kerkgebouw is op 30 augustus 1922 ingewijd door ds. G.H. Kersten (“Kerstianisme”).

De tekst van pagina 1

00358_KAalst 18 Juli 1932
Waarde Vriend,
Wat de heer Dobben graag wil weten waarom PJ van Os uit de Geref Kerk is gegaan, en wat de Kerstianen voor hebben, en was Staatkundig Geref en Gereformeerde is, is zeer gemakkelijk. Ik zat Woensdagavond 13 Juli bij H. Bauman waar PJ van Os en twee Schalken uit Zuilichem ook kwamen. PJ van Os vertelde daar dat er in sHertogenbosch een bulletin aangeplakt was dat de Koning van België was gaan vluchten. Hij vertelde ook dat HKH Prinses Juliana geen Koningin van Nederland zal worden. Zijn dat geen twee Schalkenstreken van PJ van Os, waaruit het Kerstianisme duidelijk blijkt!
Nu wordt ik beschuldigt van idèefixe, dit wil zeggen: bijblijvens dwaalbegrip en zielskranken.
Het idèefixe van PJ van Os is nog een graadje erger dunkt mij. PJ van Os spreekt het duidelijk uit dat hij Chiliast is, of aanhanger van het duizendjarig rijk.
Bij gevolg stelt hij voor dat HM de Koningin het hoofd van het duizendjarig rijk is. Daardoor is het niet mogelijk dat HKH Prinses Juliana Koningin van Nederland kan worden. Nu ligt de worteloorzaak van het Chiliasme in Openbaringen 20 vers 2 en 3. Wat Johannes door de Heilige Geest geinspireerd hier tot troost der strijdende Kerk op aarde heeft geschreven wordt door de Chiliasten letterlijk opgevat, die stellen zich een duizendjarig vrederijk op aarde voor.
Dat is het grootste dwaalbegrip dat maar denkbaar is.

De tekst van pagina 2

00359_KHoe is het nu mogelijk om examen af te leggen als Advocaat? Door den Britschen Luipaard die thans in Nederland lakenuitdeeler is, te Scheveningen de Noordzee in te drijven. C. Klop zal wel begrijpen dat dit beeldspraak is. Den Hollandsche leeuw die thans in sluimerslaap is gezonken moet wakker geschud worden.
Dat kan op Militair gebied het beste gebeuren. Het stelsel van den Hollandsche waterlinie is uitgediend. In dat stelsel worden Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noordbraband en Limburg, bij een komende oorlog direct aan den vijand prijsgegeven. De levensmiddelen van die genoemde provincien vallen zoo in ’s vijands handen. Hierdoor is Nederland feitelijk gelijk aan een stad zonder muren en poorten.
China als het land van den Draak bouwde eene muur om zijn ontzaggelijk groot rijk. Nu wordt Nederland het China van Europa genoemd. Thans heerscht over Nederland het ongeloof of den Jood. Het Communisme en Socialisme heeft zijn kopstukken in de Joden.
Zoo als er een Babylonische spraakverwarring is op het Kerkelijk terrein van Nederland zoo ook op Overheidsterrein. Wie zondt voor eenige jaren HM de Koningin in een onderzeër naar den afgrond der zee? Wie zondt op 18 Juni 1932 ZKH Prins Hendrik het luchtruim in. Dat zijn beslist wel twee Oorlogsschalken. Hoe zijn die in hun eigen net te vangen is de vraag?

De tekst van pagina 3

00360_KDaarvoor is de stof in Aalst aanwezig. En wel in de vrouwen der Amsterdamsche bierkaai die in het Centraal Israëlitisch krakzinnigen gesticht het Apeldoornsche Bosch te Apeldoorn in pension zijn, die 48 hectaren grond in den polder Aalst bezitten. Om den Amsterdamsche handel in blanke slavinnen van ’t edele Joodsche ras door de drukpers aan de volkeren van Amerika en het vasteland van Europa bekend te maken, geeft den eersten knaauw aan den Britschen Luipaard.
Dat de heer C Philip te Zaltbommel de Zevensnarige Jodinnenfluit in den polder Aalst bespeeld, is om dat 48 hectaren 7 stemmen geven, zal het Nederlandsche volk door de drukpers bekend gemaakt worden, dan krijgt den Britschen Luipaard zijn laatste knaauw. Wat zal er dan van de Hoer in Openbaringen 18 beschreeven worden denk C Klop?
Zeer zeker staat den Engel uit Openbaringen 20 met den keten in de hand klaar om den Draak te binden. Alle ongure elementen in het kader van het Nederlandsche leger zullen er dan uit verwijderd worden. Daar zullen de Legerpredikanten en de Aalmoezeniers gemak van hebben bij hun werkzaamheden.
Door middel der twee Banieren van Aalst, de gemeente Aalst voert de Drie gekroonde leeuwenkoppen, en den polder Aalst de Banier de Zwaan, is er beeldsprakig mede te werken. De proletariers van Aalst lopen achter de drie gekroonde leeuwenkoppen aan, de grondeigenaren van den polder Aalst achter de Banier de Zwaan. Zoekt dat maar eens uit.

De tekst van pagina 4

00361_KWat Psalm 90 vers 4 zegt: Want duizend jaar zijn in uwe oogen, als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als eene nachtwake. Nu is er niets zekerder als de wederkomst van Christus, niets is onzekerder wanneer. Wat is nu de oorzaak dat de Mikadoi van Japan reeds meer dan 24 eeuwen in de mannelijke linie op den troon van Japan zijn gezeten, en dat het mannelijk geslacht der Oranjes op 23 November 1890 met Koning Willem III is uitgestorven? Is dat een triump van het Heidendom over het Christendom te noemen?
Wie in 1 Koningen 8 het gebed van Salomo bij de inwijding der Tempels leest, kan iets begrijpen van het bidden van den hemelsche Salomo voor het aangezicht zijns hemelsche Vader. Hierbij komt ook nog het werk der Heilige Geestes reeds bijna 1900 jaren in de Nieuw Testamenstische Kerk.
Wie nu den rotten toestand op Kerkelijk en op Overheidsterrein ziet moet onwillekeurig zeggen: den oogst der aarde is rijp om te maaien. Nu gelijkt HM de Koningin meer op een verolmd afgodisch beeld, als op een ten hemel gevarenen, even als op 15n Augustus de hemelvaart van Maria gevierd wordt. Door deze woorden veracht ik HM de Koningin volstrekt niet. Kunt ge niet begrijpen dat de Gereformeerde leer zoo scherp is als een mes? De zonden van HM de Koningin zijn zoowel te bestraffen als van een bedelaar. Over de onmacht van HM de Koningin en over de onwil is ook genoeg te zeggen. Ge kunt nu zelven het verschil uitmaken wat PJ van Os is, èn op het Kerkelijk èn op het Overheidsterrein.
Het adres van L. Haasakker is Zoutmanstraat 2 D te ’s Gravenhage. Groetend uw vriend G. Haasakker.

PS Het Nederlandsche beeld vindt men in Hooglied 8 vers 1, 2 en 3.